การฝึกอบรมด้วย LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP)

LEGO® SERIOUS PLAY®

มีหลายหลักสูตร เช่น การทำงานกับทีมต่าง Gen ด้วย LEGO®, หลักสูตร Team Building ด้วยการใช้ LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP), Organization Development with LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP)

การใช้ LEGO® SERIOUS PLAY® เป็นหนึ่งในเครื่องมือการเรียนรู้ และการทำกิจกรรม เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เลโก้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบ 3 มิติ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และสร้างการมีส่วนร่วม (engagement) ในการทำกิจกรรมกลุ่มได้เป็นอย่างดี

 

หัวข้อที่เป็นที่นิยมในการใช้ LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) เป็นกิจกรรมในหลักสูตร ได้แก่ Team Building, Team Engagement, Core Value, การสร้างวิสัยทัศน์องคืกร หรือ Company Vision & Mission, การสร้างวัฒนธรรมองค์กร หรือ Organization Culture, การสร้างนวัตกรรม, Design Thinking, การสร้างกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจ, การสร้างโมเดลธุรกิจ หรือ Business Model, การพัฒนาทีมงาน Team work หรือ Team Collaboration, การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication), การทำงานเป็นทีมข้ามหน่วยงาน หรือ Cross – functional collaboration และอื่นๆ อีกมากมาย

หลักสูตร LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) เป็นหลักสูตร customized คือ ออกแบบกิจกรรมตามโจทย์ของลูกค้าเป็นหลัก สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้ตามความต้องการ