LEGO® MINDSTORMS® คืออะไร

กิจกรรม LEGO® MINDSTORMS® เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรทั้งในด้าน Critical Thinking, Analytical Thinking, Team Development, Trust และ Talent Development ด้วยการใช้ชุดตัวต่อเลโก้ที่เป็นหุ่นยนต์ (Robotic) ซึ่งมีการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อใช้บังคับการเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์

ที่ผ่านมา ทางทีมวิทยากร ได้ออกแบบกิจกรรมโดยใช้ LEGO® MINDSTORMS® ในโครงการ Talent Recruitment Camp ร่วมกับ Psychology Assessment (แบบทดสอบทางด้านจิตวิทยา) ให้กับองค์กรชั้นนำ และได้รับการตอบรับในระดับดีมาก โดยได้นำกิจกรรม LEGO® MINDSTORMS® ไปประยุกต์ใช้ในการสรรหาบุคลากรร่วมกับการประเมินผลเชิงจิตวิทยาโดยทีมงานนักวิจัยและนักจิตวิทยาที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล