LEGO® SERIOUS PLAY®

ยินดีต้อนรับสู่การอบรมด้วย LEGO® SERIOUS PLAY® หรือ LSP

เราเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการฝึกอบรมและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กร (HRD, HROD)  การพัฒนานวัตกรรม ภาวะผู้นำและการบริหารทีมงานด้วยการใช้กิจกรรม LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP)

นอกจากนี้ เรายังมีเครื่องมืออื่นๆ ที่ช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกสนานตาม concept Play and Learn โดยกิจกรรมอื่นๆ ของเรา เช่น LEGO Education – LEGO® MINDSTORMS®  และกิจกรรม Team Building/ company Outing ด้วย Simulation Games ต่างๆ โดยเราสามารถออกแบบ customized ได้ตามความต้องการของลูกค้า

 

ทำความรู้จักกับ LEGO® SERIOUS PLAY® หรือ LSP

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) คือ กระบวนการที่ใช้ตัวต่อเลโก้ในการนำพาสมาชิกในทีมให้มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน สร้างกลยุทธ์  ซึ่งกระบวนการของ LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) นั้นจะใช้ได้กับทั้งระดับองค์กรและทีม จนถีงระดับบุคคล

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) Workshop จะถูกดำเนินโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้รับการรับรองเป็น Certified LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitator โดยกระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) สามารถนำมาปรับใช้ได้กับทั้งระดับปัจเจกบุคคลและระดับทีมและองค์กรเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆได้มากมาย 

โดยในระดับองค์กรและทีม กระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดและการสื่อสารของสมาชิกในทีม ด้วยการเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมได้แสดงความคิดเห็น แชร์ไอดีย และรับฟังความคิดเห็น เข้าใจความคิดของสมาชิกในทีม และช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ในระดับบุคคล  กระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) จะช่วยในการค้นหาตัวเอง และตั้งเป้าหมายทั้งในเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการโค้ชได้เช่นกัน

ภาพบรรยากาศกิจกรรม LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) บางส่วน

LEGO® SERIOUS PLAY®
LEGO® SERIOUS PLAY®
LEGO® SERIOUS PLAY®
LEGO® SERIOUS PLAY®
LEGO® SERIOUS PLAY®
LEGO® SERIOUS PLAY®
LEGO® SERIOUS PLAY®
LEGO® SERIOUS PLAY®
LEGO® SERIOUS PLAY®

บทความเกี่ยวกับ LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP)

LEGO® SERIOUS PLAY® หรือ LSP คือ กระบวนการที่ใช้ตัวต่อเลโก้ในการนำพาสมาชิกในทีมให้มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน สร้างกลยุทธ์  ซึ่งกระบวนการของ LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) นั้นจะใช้ได้กับทั้งระดับองค์กรและทีม จนถีงระดับบุคคล

LEGO® SERIOUS PLAY® Workshop (LSP Workshop) จะถูกดำเนินโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้รับการรับรองเป็น Certified LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitator โดยกระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) สามารถนำมาปรับใช้ได้กับทั้งระดับปัจเจกบุคคลและระดับทีมและองค์กรเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆได้มากมาย 

โดยในระดับองค์กรและทีม กระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดและการสื่อสารของสมาชิกในทีม ด้วยการเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมได้แสดงความคิดเห็น แชร์ไอดีย และรับฟังความคิดเห็น เข้าใจความคิดของสมาชิกในทีม และช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ในระดับบุคคล  กระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) จะช่วยในการค้นหาตัวเอง และตั้งเป้าหมายทั้งในเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการโค้ชได้เช่นกัน

  • เป็นกระบวนการที่ช่วยสร้างโอกาสในการรับฟังความเห็นและเข้าใจความคิดของคนในทีม ทำให้สมาชิกในทีมได้รู้จักและเข้าใจกันและกันมากขึ้น
  • ช่วยฝึกการฟัง ให้สมาชิกฟังเรื่องราวของกันและกันโดยไม่แทรกแซงกันระหว่างที่สมาชิกคนอื่นแสดงความคิดเห็น
  • เป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานที่ไม่ถนัดในการแสดงความคิดเห็น ได้กล้านำเสนอความคิดโดยไม่เขิน
  • สร้างความรู้สึกร่วมและความเป็น ‘เทีมงานเดียวกัน’ เพื่อ ‘บรรลุเป้าหมายร่วมกัน’

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) สามารถใช้ได้กับทั้งบุคคลทั่วไป และกับองค์กรทุกขนาด โดยสามารถใช้ได้ทั้งในเรื่องของการโค้ช  การตั้งเป้าหมายทั้งในระดับบุคคล ระดับทีมงาน และระดับองค์กร  การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การสร้างความเข้าใจระหว่างสมาชิกในทีม ตลอดจนถึงการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร