Effective Communication and Teamwork with LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP)

สื่อสารอย่างไร ให้ได้ทั้งใจและงาน พาทีมงานก้าวไปสู่จุดหมายร่วมกัน

การสื่อสารเพื่อความเข้าใจร่วมกันในองค์กรดูแหมือนเป็นเรื่องไม่ยาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในหลายองค์กร การสื่อสารเป็น Pain point ที่ผู้บริหาร  HR และคนทั้งองค์กรมักประสบพบเจออยู่เสมอ  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการขาดการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร  ตัวผู้สื่อสาร ตัวผู้รับสารเองหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานก็ตาม  ส่งผลให้การทำงานเป็นทีมไม่อาจรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายได้  การที่จะพาทีมงานก้าวไปสู่จุดหมายร่วมกันถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับองค์กรพอสมควร

การสื่อสารและการทำงานร่วมกันในองค์กรจึงควรมีการเสริมสร้างทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายองค์กร นอกจากนี้ จำเป็นต้องสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน  ความผูกพัน และตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือกันในการทำงานเป็นทีมด้วย

การทำให้องค์กรมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกันเป็นทีม และก้าวสู่จุดหมายเดียวกัน จำเป็นต้องมีการสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันกับองค์กร โดยมีสิ่งที่สามารถเชื่อมต่อทุกคนเข้าด้วยกัน

บริษัท อินโนเวติสท์ จำกัด ได้ออกแบบกิจกรรม LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสร้างประสบการณ์การทำกิจกรรม workshop ที่ดีจนสามารถเชื่อมต่อบุคลากรทุกระดับให้สามารถทำงานบนความเข้าใจและบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล