5ส เป็นกิจกรรมที่เป็นระบบ สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิต และด้านการบริการ ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง

5ส ประกอบด้วยอะไรบ้าง

1. สะสาง Seiri (เซริ) คือ การทำให้เป็นระเบียบ หมายถึง การแยกระหว่างของที่จำเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขจัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไป

2. สะดวก Seiton (เซตง) คือ วางของในที่ที่ควรอยู่ หมายถึง การจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทันที

3. สะอาด Seiso (เซโซ) คือ การทำความสะอาด หมายถึง การปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ

4. สุขลักษณะ Seiketsu (เซเคทซึ) คือ รักษาความสะอาด หมายถึง การรักษาและปฏิบัติ 3ส ได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป

5. สร้างนิสัย Shitsuke (ซึทซึเคะ) คือ การฝึกให้เป็นนิสัย หมายถึง การรักษาและปฏิบัติ4ส หรือสิ่งที่ กำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย

ประโยชน์ของ 5ส

 1. สิ่งแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น สะอาด น่าทำงาน
 2. ลดอุบัติเหตุในการทำงาน
 3. ลดความสิ้นเปลืองในการจัดซื้อวัสดุเกินความจำเป็น
 4. ลดการสูญหายของวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
 5. พื้นที่การทำงานเพิ่มขึ้นจากการขจัดวัสดุที่เกินความจำเป็นออกไป
 6. เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น
 7. สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างความประทับใจให้กับลูำกค้าและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
 8. พนักงานมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น
 9. สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของต่อองค์การของพนักงาน

องค์ประกอบของ 5ส

กิจกรรม 5ส นั้น ส.ทุกตัวจะถูกกำหนดคำนิยามไว้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องดังนี้

ส1 : สะสาง คือการแยกของที่จำเป็นออกจากของที่ไม่จำเป็นและขจัดของที่ไม่จำเป็นออกไปโดยกำหนดขั้นตอนไว้ 3 ขั้นตอนประกอบด้วย

 • สำรวจ
 • แยก
 • ขจัด

ส2 : สะดวก คือการจัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของต่างๆในสถานที่ทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อความ สะดวกปลอดภัยและคงไว้ซึ่งคุณภาพประสิทธิภาพในการทำงานโดยกำหนดขั้นตอนไว้ 4 ขั้นตอนประกอบด้วย

 • กำหนดของที่จำเป็น
 • แบ่งหมวดหมู่
 • จัดเก็บให้เป็นระบบมีระเบียบ
 • บ่อยอยู่ใกล้นานๆใช้อยู่ไกล

ส3 : สะอาด คือการทำความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สถานที่และใช้ เป็นการตรวจสอบและบำรุงรักษาไปด้วยโดยกำหนดขั้นตอนไว้ 4 ขั้นตอนประกอบด้วย

 • กำหนดพื้นที่รับผิดชอบ
 • ขจัดต้นเหตุของความสกปรก
 • ทำความสะอาดแม้แต่จุดเล็กๆ
 • ปัด กวาด เช็ด ถู พื้นให้สะอาด

ส4 : สร้างมาตรฐาน คือการรักษามาตรฐานของความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้คงอยู่ตลอดไป

 • ไม่มีสิ่งของไม่จำเป็นอยู่ในพื้นที่
 • ไม่มีสภาพรกรุงรัง
 • ไม่มีสิ่งสกปรกตกค้าง

ส5 : สร้างนิสัย คือการสร้างนิสัยในการมีจิตสำนึก ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดรวมทั้ง อบรมให้พนักงานรู้จักค้นคว้า และปรับปรุงสถานที่ทำงาน

 • Visual Control
 • วัดประสิทธิผลการทำ 5ส
 • ประกวดคำขวัญ 5ส
 • เปรียบเทียบภาพก่อนทำ-หลังทำ 5ส

 

เรามีบริการด้านการฝึกอบรม 5ส ด้วยการใช้เลโก้ในการทำ workshop เพื่อเพิมความสนุกสนานในการเรียนรู้ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง กับหลักสูตร 5ส with LEGO®

Cr: https://reg7.pwa.co.th/kmr7/?p=421